REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www. houseofcats.pl

Sklep internetowy www.houseofcats.pl należy do firmy Cardboard Design Patryk Pajkert, ul. Ptasia 35b, 62-090 Kiekrz, Polska wpisanej do Centralnej, Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7871859545, Regon: 301880590, tel.: +48-505-196-196 www.houseofcats.pl, biuro@houseofcats.pl

Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sprzedawca – przedsiębiorca działający pod firmą Cardboard Design Patryk Pajkert, ul. Ptasia 35b, 62-090 Kiekrz, Polska i posługujący się numerem Regon: 301880590 oraz numerem NIP: 7871859545, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.houseofcats.pl;

5. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.houseofcats.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.houseofcats.pl ;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Cardboard Design Patryk Pajkert, ul.Ptasia 35b, 62-090 Kiekrz, Polska wpisanej do Centralnej, Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7871859545, Regon: 301880590, tel.: +48-505-196-196 www.houseofcats.pl, biuro@houseofcats.pl zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego lub w siedzibie firmy.

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) prawa polskiego

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) prawa polskiego

10. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie firmy Cardboard Design na stronie www.houseofcats.pl

11. Regulamin -Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią ofertę sprzedaży.

3. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie i oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres do wysyłki

4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono poniżej.

5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.

6. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.

9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia.

10. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale – Dostawy.

11. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

a) połączenie z siecią Internet,
b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.

12. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

Dostawa

W trosce o Twój komfort oraz bezpieczeństwo Twojej przesyłki realizujemy wysyłki za pomocą sprawdzonego partnera jakim jest firma kurierską DPD. Nasze drapaki wysyłamy z reguły od 1 do 3 dni roboczych. Poniżej przedstawiamy Ci szczegółową politykę realizacji zamówień, wysyłki i metod dostawy.

  1. Dostawa Towarów jest nieograniczona a cena za wysyłkę uzależniona jest o miejsca dostawy.
  2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie całej Polski odbywa się przesyłką kurierską poprzez firmę DPD a jej koszt to 17 zł (płatność z góry).
  3. Koszty dostawy zostaną dodatkowo wskazane w czasie składania Zamówienia.
  4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, jednak jest to termin orientacyjny i nie wiąże sprzedawcy.
  5. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.

Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności za zakupiony towar:

a) przelewem na numer konta bankowego PL 09 1950 0001 2006 4579 0379 0002,
b) kartami kredytowymi Maestro i VISA za pośrednictwem serwisu PayU – karta kredytowa zostaje obciążona w momencie dokonania płatności,
c) za pośrednictwem serwisu PayU.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Cardboard Design Patryk Pajkert Ptasia 35b, 62-090 Kiekrz, Polska podany też w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 4.. Zwracany towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym i nienaruszonym oraz powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez klienta koszty wysyłki.

7. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Cardboard Design
Patryk Pajkert
ul Ptasia 35b
62-090 Kiekrz

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Cardboard Design jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@houseofcats.pl a Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia ich w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Cardboard Design Patryk Pajkert o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@houseofcats.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Prawa Polskiego, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy oraz postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.